Regulamin konkursu | SmacznaDieta.pl

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu pod nazwą: „Zgarnij wejściówkę na galę CANCER FIGHTERS”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u i i firmowej stronie internetowej jest Smaczna Dieta, ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wśród klientów, w Internecie, na stronie: smacznadieta.pl i na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/smacznadietapl
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa do 20.09.2023r do godz 12. A wynik konkursu zostanie ogłoszony zaraz po wyłonieniu zwycięzców. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:
obecni lub byli Klienci Smacznej Diety, osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook, przestrzegające regulaminu Facebooka,
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest status Klienta Smacznej Diety oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikację odpowiedzi konkursowej.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) Być Klientem Smacznej Diety (obecnym lub byłym)
b) Wysłać odpowiedź na adres mailowy: biuro@smacznadieta.pl w podanym terminie
c) Podać swoje imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego Zgłoszenia.
3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia jest spełnienie powyższych warunków.
4. Konkurs przebiega następująco:
a) zbieranie odpowiedzi
b) zwycięzców wyłoni jury złożone z osób pracujących w Smacznej Diecie
5. Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu telefonicznie celem ustalenia sposobu przekazania nagrody. W przypadku braku odpowiedzi w określonym terminie, organizator wyłoni innego zwycięzcę i przekaże nagrodę.

§4 Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest bezpłatna podwójna wejściówka na charytatywną galę sportów walki CANCER FIGHTERS
2. Jury w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia,
b) wyjątkowość odpowiedzi
3. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona do Organizatora w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści wiadomości i, które zgłasza, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres Organizatora, z dopiskiem “Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureata i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.