Regulamin

1. Klient (będący osobą fizyczną) oświadcza, że w dniu podpisania umowy: ma ukończone 18 lat, nie jest ubezwłasnowolniony i nie ma żadnych okoliczności uniemożliwiających mu korzystanie z cateringu dietetycznego Smaczna Dieta.

2. Każdy zestaw cateringu dietetycznego składa się z pięciu posiłków. Powinno się je spożywać przez cały dzień co mniej więcej trzy godziny.

3. Do ceny zestawów nie doliczamy dodatkowych opłat za dostawę, jeśli są one wykonywane na terenie oznaczonym na mapie na www.smacznadieta.pl. Cena dostaw poza strefą bezpłatnych dostaw podlega ustaleniom w mapce.

4. Korzystanie z cateringu dietetycznego Smaczna Dieta jest odpłatne według cennika. Obowiązuje system przedpłaty za zamówiony abonament.

5. W trakcie wykonywania zamówienia jest możliwość zmiany diety i miejsca dostaw, ale z uwzględnieniem odpowiednich do tego cen, które Klient musi uregulować w dzień roboczy przed dniem zmiany. Zmiany wchodzą w życie od następnego tygodnia po zgłoszeniu. W przypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany, powodują z jego strony nadpłatę w stosunku do pierwotnego zamówienia, Klient ma do wyboru: możliwość zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu.

6. W trakcie wykonywania zamówienia jest możliwość odwołania dowozu posiłku w danym dniu, ale Klient musi o tym poinformować telefonicznie lub sms-owo menadżera ds. cateringu dietetycznego Smaczna Dieta (lub inną, wskazaną przez menadżera, osobę) najpóźniej do 16.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień zmiany. W przypadku sms-a Klient musi otrzymać odpowiedź w formie sms-a zwrotnego od menadżera ds. cateringu dietetycznego Smaczna Dieta (lub innej, wskazanej przez menadżera, osoby). Przy abonamencie na pięć dni Klient może przełożyć bezpłatnie dowóz maksymalnie dwa razy. Za każdy następny dzień przełożenia dopłata wynosi 3 złote, ale nie można przekładać dłużej niż pięć dni (po tym czasie karnet traci ważność). Przy abonamencie na 20 posiłków Klient może przełożyć bezpłatnie dowóz maksymalnie dziesięć razy. Za każdy następny dzień przełożenia dopłata wynosi 5 złotych, ale nie można przekładać dłużej niż 20 dni (po tym czasie karnet traci ważność).

7. Bez względu na okoliczności zawsze staramy się dostarczyć zestawy do Klienta, jednak w przypadku nieodebrania zestawu z winy Klienta (np. brak Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w ustalonym miejscu dostawy i w ustalonym przedziale czasowym), Smaczna Dieta nie zwróci należności za nieodebrane przez Klienta zestawy.

8. W przypadku niedostarczenia zestawów z winy Fitness Cafe, Fitness Cafe zobowiązuje się wykonać zamówienie w innym uzgodnionym z Klientem terminie.

9. Klient na życzenie może skorzystać z bezpłatnej opieki w ramach coachingu żywieniowego, który polega na wspieraniu klienta w osiągnięciu celu, np. zrzuceniu kilogramów. Jeśli Klient nie będzie współpracował z coachem na omówionych wspólnie zasadach (np. nie będzie ważył się regularnie), opieka zostanie automatycznie anulowana.

10. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest zgodnie z prawdą i według swojej najlepszej wiedzy podać wszelkie informacje o swoim zdrowiu i kondycji mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety. W przypadku wątpliwości Klient powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować się z lekarzem. Smaczna Dieta nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za szkody wynikłe w związku z odmową udzielanie informacji przez Klienta, z nieudzielaniem przez Klienta wszystkich informacji, z udzieleniem informacji niepełnych albo nieprawdziwych co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług Smaczna Dieta, a także w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi i szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.

11. Dodatkowe postanowienia w regulaminie muszą być uzgodnione i podpisane przez obie strony.