Regulamin | SmacznaDieta.pl

Regulamin

§1 WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.smacznadieta.pl jest firma Krzysztof Korsak, ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 5992874086, BDO 000096459, tel. 662747292, dietetyk@smacznadieta.pl. Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§2 DEFINICJE

Sprzedawca – firma Krzysztof Korsak, ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 5992874086, BDO 000096459, tel. 662747292, biuro@smacznadieta.pl. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
Produkt, Dieta, Usługa – Zestaw 5 dietetycznych posiłków o łącznej kaloryczności od 1000 do 3000 kcal dostarczany do Klienta w dni określone w Umowie Sprzedaży.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, rozmowy telefonicznej, e-maila, aplikacji Messenger lub osobistej wizyty w siedzibie Sprzedawcy.
Serwis Internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.smacznadieta.pl.
Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail, Messengera, telefonicznie, SMS, osobiście i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego, poczty e-mail, Messengera, kontaktu telefonicznego, SMS lub osobistego.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w sekcji „ TU DOWOZIMY” dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości (lub niewymienione, ale potwierdzone przez Sprzedawcę). Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia ustalana jest ze Sprzedawcą i potwierdzona przed finalizacją Zamówienia. Dodatkowo w sytuacji braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dział Obsługi Klienta – osoby zatrudnione przez Sprzedawcę, upoważnione do zawierania umów na catering dietetyczny, posiadające wiedzę dietetyczną i decydujące o możliwości realizacji Umowy cateringowej, dostępne pod numerem telefonu 662 747 292, adresem mailowym: dietetyk@smacznadieta.pl oraz w siedzibie sprzedawcy.
Panel Klienta – zakładka Serwisu Internetowego dla Klientów, umożliwiająca dokonywanie niektórych zmian w Usłudze świadczonej przez Sprzedawcę, po uprzednim zalogowaniu.

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedawca na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w zakresie następujących kategorii danych:
dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe, dane biometryczne.
Celem przetwarzania wymienionych kategorii jest realizacja umowy sprzedaży w tym kontakt, dostawa i rozliczenie.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności Sprzedawcy.
4. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§4 ZAMÓWIENIE PRODUKTU

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy, wyboru Produktu na oferowaną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce „ZAMÓW TERAZ! KUP PAKIET”.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu.
3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
– telefonicznie pod numerem +48 662 747 292
– osobiście w siedzibie Sprzedawcy,
– za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
– za pośrednictwem poczty e-mail: dietetyk@smacznadieta.pl
– za pośrednictwem aplikacji Messenger

4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant diety, kaloryczność diety oraz dni, w które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności.
5. Po otrzymaniu zamówienia z Klientem kontaktuje się Dział Obsługi Klienta celem potwierdzenia Zamówienia i ewentualnego uzupełnienia danych. Jeśli usługa może być zrealizowana, Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej Umowę cateringu dietetycznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Pierwsza płatność od Klienta stanowi akceptację warunków Umowy Sprzedaży i Regulaminu.
6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie rozpoczęcia Usługi i obowiązującym ja okresie (podanym w dniach roboczych).
7. Oświadczenie woli Klienta (w formie rozmowy telefonicznej, SMS, e-maila) oznacza zgodę na zawarcie Umowy Sprzedaży.
8. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

§5 WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAWY PRODUKTU

1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia.
2. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
– Przesłania na adres e-mail: dietetyk@smacznadieta.pl, Messenger lub nr telefonu 662 747 292 potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (np. Imię, nazwisko, numer ID) lub
– Zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy przed datą rozpoczęcia Usługi.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
4. Sprzedawca dostarcza produkt wyłącznie pod zatwierdzony adres ze Strefy dowozu.
5. Godziny dostawy są potwierdzane przez Sprzedawcę i mogą ulec zmianie o czym kupujący zostanie poinformowany. W przypadku, jeśli Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować usługi zgodnie z czasem dostawy określonym w umowie, Umowa może zostać rozwiązana. Wówczas Sprzedawca zwraca klientowi koszt niezrealizowanej usługi (cena Produktu/ilość wszystkich dni abonamentu x ilość dni niewykorzystanych w trakcie trwania umowy).
6. Dostawa Diety do Klienta odbywa się zawsze do ustalonej godziny, a nie na. W przypadku, gdy Sprzedawca nie dostarczy Diety Klientowi do ustalonej godziny, wówczas kontaktuje się z Klientem i jeśli to możliwe dostarcza Dietę w inne dogodne dla Klienta miejsce.
7. Dostawy Diety odbywają się wyłącznie w dni robocze.
8. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym osobistym, telefonicznym, SMSowym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 3 dni roboczych do godz. 8:30 (np. aby wstrzymać poniedziałkową dostawę, należy to zgłosić w środę do godz. 8.30). Wówczas zawieszenie Diety potwierdzane jest przez Dział Obsługi Klienta. Klient ma również możliwość wstrzymania Diety przez Panel Klienta. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy. Przełożone dni należy wykorzystać w okresie:
– do miesiąca od dnia rozpoczęcia abonamentu przy abonamencie na 5 dni,
– do trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia abonamentu przy abonamencie na 20 dni.
9. Klient ma prawo przełożyć bezpłatnie miejsce dostawy Diety za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta (inny adres musi być objęty Strefą dowozu). Zmiana adresu może spowodować zmianę kosztu dostawy Diety.
10. W przypadku nieodebrania Diety przez Klienta (brak Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru diety w ustalonym miejscu dostawy i w ustalonym przedziale czasowym), Sprzedawca nie zwróci należności za nieodebrany przez Klienta Produkt.
11. W przypadku niedostarczenia Diety z winy Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Dietę w innym uzgodnionym z Klientem terminie.
12. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Dział Obsługi Klienta o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
13. W przypadku gdy stan zdrowia Klienta wymaga eliminacji niektórych pokarmów z codziennego spożywania, Klient zamawia Dietę po konsultacji z lekarzem oraz na własną odpowiedzialność. Informacje o stanie zdrowia są przekazywane Sprzedawcy w celu ustalenia posiłków, ale decyzję ostateczną o możliwości ich spożywania podejmuje Klient.
14. Sprzedawca zaleca, aby dostarczane posiłki były przechowywane w lodówce.
15. W trakcie trwania umowy klient ma prawo do zmiany rodzaju Diety, wprowadzenia wykluczeń poszczególnych produktów, miejsca dostawy. Odbywa się to z odpowiednim wyprzedzeniem na warunkach zaproponowanych przez Dział Obsługi Klienta.
16. Zmiana warunków umowy potwierdzona jest notatką w systemie Sprzedawcy i nie wymaga formy pisemnej.

§6 METODY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
– przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Santander BANK o numerze: 42 1090 1623 0000 0001 3197 1920
Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie do 9:30 w przeddzień roboczy rozpoczęcia Umowy. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest przekładane na kolejny dzień.
– gotówką w siedzibie firmy: Herberta 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
2. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
3. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Należy poinformować o tym Sprzedawcę przed dokonaniem płatności.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy na co najmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem abonamentu. Jest to spowodowane specyficzną logistyką Sprzedawcy: systemu składania zamówień w dziale zaopatrzenia, przygotowywaniem niektórych produktów itp.
2. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
3. W wyjątkowych przypadkach za zgodą sprzedawcy można odstąpić od Umowy w trakcie jej trwania. Wówczas klient jest zobowiązany zapłacić za dni, w których Sprzedawca dostarczył Dietę według następującego cennika:
Dieta z dowozem:
1000 kcal – 67,50 zł za dzień
1250 kcal – 73 zł za dzień
1500 kcal – 76 zł za dzień
2000 kcal – 82 zł za dzień
2500 kcal – 83,50 za dzień
3000 kcal – 85 zł za dzień
Dieta z odbiorem osobistym:
1000 kcal – 60 zł za dzień
1250 kcal – 65,50 zł za dzień
1500 kcal – 68,50 zł za dzień
2000 kcal – 74,50 zł za dzień
2500 kcal – 76 zł za dzień
3000 kcal – 77,50 zł za dzień

§8 PRZEDŁUŻENIE UMOWY

1. W celu przedłużenia Umowy, Klient nie jest zobowiązany do ponownego złożenia zamówienia.
2. Klient może przedłużyć Umowę przez kontakt z Działem Obsługi Klienta (osobiście, telefonicznie, przez email, SMS lub Messenger) lub przez Panel Klienta. Nie ma wówczas konieczności wysyłania do klienta kolejnej Umowy Sprzedaży. Przy kontynuacji obowiązują Klienta wszystkie punkty Umowy i Regulaminu. Umowa zostaje przedłużona ma mocy oświadczenia Klienta. Potwierdzeniem zawarcia kolejnej umowy jest wysłanie do Klienta powiadomienia z kwotą do zapłaty.

§9 REKLAMACJE

1. Klient ma prawo zgłosić reklamację drogą telefoniczną, mailową lub osobiście do Działu obsługi klienta.
2. W razie uwag zgłaszanych do posiłków mile widziane jest zachowanie posiłków do wglądu.
3. O zasadności reklamacji i ewentualnej rekompensacie decyduje Sprzedawca.

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych, w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie w tym osobowych, kontaktowych oraz informacji o stanie zdrowia, mających wpływ na przygotowanie Diety lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
2. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.